Linking roads for unity and awareness header image 1

ވޯޓަކީ އަމާނާތެކެވެ. އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގައުމުގެ ހަމަޖެހުމަށްޓަކައި ދެވޭ އެއްޗެކެވެ.

އޯގަސްޓް 21, 2013 ·

-ޞަބްރީ ޙުސައިން-

ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު ބަޣާވާތެއް ގެނެވުނީ، ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށްޓަކާ ހެއޮއެދިގެން ދީނަށްޓަކައި ބަޔަކު ކޮށްދިން މޮޅުކަމެއްކަމުގައި، ބަޣާވާތް ރޭވުމުގަޔާއި، ބަޣާވާތަށްފަހު މިއަދާހަމަޔަށްވެސް ހަގީގަތާ އިދިކޮޅުވާހަކަ ދައްކަމުންދާމީހުންދަނީ ބުނަމުންނެވެ. ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ކަމުގައިބުނެ، މުއްލާއަކު ދާދިފަހުން ބުނެފައިވަނީ، ތިމަންނާ ނިދަން އޮށޯންނަމުން ދުޢާއެއްކޮށް ހެދުނު ހޭލިއިރު، ﷲ ގެ ރަޙްމަތްފުޅުން ވެރިކަން ވެއްޓުނީ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މީނާ އާއި މީނާކަހަލަ ސިޔާސީ އުރައްޕެއް އާރެއްބާރެއްނެތް މުއްލާއަކު، އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއްކުރިން މައިދާނަކަށް މީހުން އެއްކޮށް، މިއަދުން ފެށިގެން 7 ދުވަސްވާ ދުވަހު ވެރިކަން ވައްޓާލާނެކަމަށް މުހުލަތު ދެމުންދިޔަ ހަދާނެއް މީނާ ނެތެވެ. ކޮންމެކަމެއްވެސް ހިގަނީ ﷲގެ އިރާދަފުޅުންނެވެ. އެކަމަކަށްއެދި އިންސާނާ މަސައްކަތް ކުރުމުންނެވެ. [އިތުރު ތަފްސީލް »]

→ 1 ހިޔާލު ލިޔުން

ރާއްޖޭގެ އެންމެދެކުނުގައި އިގިރޭސިން 1939 - 1976 އަށް

އޯގަސްޓް 18, 2013 ·

”އައްޑުއަތޮޅު ގައި ތިބި ދިވެހިންނަކީ އިގިރޭސިން ގެނައި ބައެއްނޫން، އެމީހުންނަކީ ހަމަ މި ދިވެހި ގައުމަށް ނިސްބަތްވާ ދިވެހި ދަރީން!  އެމީހުން “މަލިކު ހެން” ދޫކޮށެއް ނުލާނަން!” -ބޮޑުވަޒީރު އިބްރާހިމް ނާސިރު-


-އިބުރާހިމް ފިރާޤް-

1945 ގައި ދެވަނަބޮޑުހަގުރާމަ ނިމި އިގިރޭސި ސިފައިން ސ.ގަމުން ފައިބައިގެން ދިޔުމަށްފަހު ހިތަދޫ ގެ މާމެންދޫ ގައި ވަޒަންވެރި ކުރެވުނު ގަމުގެ އަސްލު ރަށްވެހިން 1948 ގައި ދަވްލަތުގެ ހުއްދަ ލިބުމުން އެބުރި ވަޒަނަށް އައެވެ، އެއީ ސުމުއްވުލް އަމީރު އަލްހާއްޖު ޢަބުދުލްމަޖީދު ރަންނަބަޑޭރި ކިލެގެފާނުންގެ މުޝްތަޝާރުލް އައުޡަމު ކަމުގެ ދަށުން ސުމުއްވުލް އަމީރު މުޙުއްމަދު އަމީނު ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު ދިވެހިދަވްލަތާއި ހަވާލުވެ ވެރިކަން ފެއްޓެވި ދުވަސްވަރެވެ. [އިތުރު ތަފްސީލް »]

→ 0 ހިޔާލު މައުލޫމާތު

ބާޣީން ރާއްޖެ ޓީ.ވީ ހުއްޓުވާލަނީ

ޖުލައި 28, 2013 ·

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ސެޕްޓެމްބަރު 7 ގައި އޮންނައިރު އެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ރާއްޖެ ޓީވީ ހުއްޓުވުމަކަށް ގެންނަން ޕީޕީއެމް އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުވާ އެސްއެމްއެސް މެސެޖެއް އެންޑީއޯ އަށް ލިބިއްޖެއެވެ. ޔާމީން އާއި ވަރަށް ގާތް ޕީޕީއެމްގެ ސީނިއަރ ބޭފުޅެއްގެ ފޯނުން ލީކުވި މި މެސެޖު ބުނާ ގޮތުން، ރާއްޖެ ޓީވީ ހުއްޓުވުވާލުމަށް ޕްލޭން ކުރެވިފައި ވަނީ ޤާނޫނީ ނުކުތާތަކެއް ނަގައިގެން ކޯޓު ތަކުގެ ތެރެއިން އެއްބާރުލުން ލިބިގެންނެވެ. އެކަން ކުރުމަށް ކޯޓުން ކޯޓުން އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށްވެސް މެސެޖުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.  އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

→ 1 ހިޔާލު މައުލޫމާތު

ޗާޓަކުން ބޭރެއްނުވެއެވެ. އެކަމަކު ޗާޓްވަނީ ފީކުދާނަށް ހަދާފައެވެ.

ޖުލައި 28, 2013 ·

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުރުވާ، ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ އޯގާތެރި ވެރިކަމެއް ކުރެއްވި، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަށް ފާޑުކިޔާ ގިނަފަރާތްތަކުން، ޗާޓުން ބޭރުން ކަންތައްތައް ކުރެއްވުމުގެ ނަން އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި އަޅުވަމުންދެއެވެ. އެކަމަކު އަޚްލާޤީ އެތަކެއް މައްސަލަތަކެއް އެމީހަކާގުޅި، އެމައްސަލަތައް ޖޭ.އެސް.ސީ ގެ މަތާރަންފިލާ މައްޗަށް ލެވިފައިވާ ޢަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރު ކުރެއްވުން ނޫންކަމެއް، އިދިކޮޅު ފާޑުކިއުންތެރިންނަށް ދެއްކެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މިކަމުގައިވެސް ޢަބްދުﷲ ހައްޔަރުކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ގޮވާލައްވާފައިވަނީ، މިހާރު ވެރިކަމަށް އަރާވަޑައިގެން ހުންނެވި ޑރ. ވަހީދު ހަސަންމަނިކެވެ. [އިތުރު ތަފްސީލް »]

→ 1 ހިޔާލު ލިޔުން

ޝައިޚު ޝަހީމަށް މަންމަ ނުދީހުރި ނަޞޭޙަތްތައް

ޖުލައި 24, 2013 ·

ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު

ތިރީގައި މިވަނީ 14 ނޮވެމްބަރު 2010 ގައި އަޅުގަނޑު އިންޑިޔާގައި ހުރެފައި ޝައިޚު ޝަހީމަށް ފޮނުވި ސިޓީއެކެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ނަޞީޙަތަކުން ޝަހީމަށް ފައިދާއެއް ނުވި ކަމުގައިވިއަސް ފަހަރެއްގައި ކިއުންތެރިންނަށް މިއިން ޢިބުރަތެއް ލިބިވަޑައިގެންފާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެސިޓީއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެނައުމަކާނުލައި ސިޓީ ގެނެސްދޭނަމެވެ.

އަލްއަޚު މުޙައްމަދު ޝަހީމު ޢަލީ ސަޢީދަށް

ވެދުން ސަލާމް، އަދި ޢީދު މުބާރަކު ފޮނުވަން.

ޝަހީމު ފޮނުއްވި މެސެޖްތައްވެސް ލިބުނެވެ. އަދި ޝަހީމު ފޮނުއްވި ތިރީގައިވާ މެއިލް ލިބުމުން އޭގެ ޖަވާބުގައި ދަންނަވަމެވެ. އެއިން އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ޖަވާބެއްގެ ގޮތުގައި އެއްޗެއް ބުނާކަށް އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއްނެތެވެ. ދެން މިސިޓީގެ އިތުރުން ދެވަނަ ސިޓީއެއްވެސް ދެވަނަ މޭލެއްވެސް ދެވަނަ މެސެޖެއްވެސް މިކަމާބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުން ނާންނާނެވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ. [އިތުރު ތަފްސީލް »]

→ 5 ހިޔާލު ލިޔުން

ޢަދާލަތު ޕާޓީން ފުޅާ ކޯލިޝަނުން ވަކިވުމަށްފަހު ކޮށްފައިވާ ދޮގުވެރި ފުޅާ ސާރވޭގެ ޙަޤީޤަތް

ޖުލައި 19, 2013 ·

ޢަދާލަތު ޕާޓީން ރާއްޖޭގައި ބަޣާވަތްކުރުމަށްފަހު އުފެއްދި އެންމެ ފުޅާ ކޯލަޝަނުން ވަކިވުމަށްފަހު، އެޕާޓީން ދެން ގުޅޭނީ ކޮން ޕާޓީއަކާތޯ ބެލުމަށްޓަކާ، ޢަދާލަތުގެ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ފުޅާ ސާރވޭ އެއް ނެގިވާހަކައާއި އެސާރވޭއިން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅުމަށް 83% ތާއީދު ލިބުނުކަމަށް، އެޕާޓީގެ ނޫސް ބަޔާނުގައި ލިޔެފައިއޮތް އޮތުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ހަދާފައިވާ ދޮގެކެވެ. އަދި އެއީ ރައްޔިތުން އޮޅުވާލުމުގެ ގޮތުން ހަދާފައި އޮތް، އިޔަހޫދި ޙީލަތަކެވެ. އޭގައި ކިތަންމެ ހެއްކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

1- ފުރަތަމަ ހެއްކަކީ ޢާދާލަތުގައި މިހާރު އެންމެ އިސްކޮށް އުޅޭ ޝައިޚު ޢިމްރާނާއި ޝައިޚު ޝަހީމާއި ޑރ. މައުރޫފަކީ މިފަދަ މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުމުގައި، އަދި މިފަދަ އޮޅުވާލުމުގެ ތެރެއިން ޢަދާލަތުގެ މެންބަރުންގެ ލޮލުގައި މަކަރުވެރި، ދޮގުވެރި އަނގުދުން ކިތަންމެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އަޅުވާފައިވާ ބައެއް ކަމުގައި ވާތީއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

→ 0 ހިޔާލު މައުލޫމާތު

ޤާނޫނެއް އަހަރެމެންގެތެރޭގައި އެބައޮތްތަ، ނޫނީ އޮންނަންޖެހޭތަ؟

ޖުލައި 18, 2013 ·

ޤާނޫނަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އަދި ޤާނޫނެއް އޮތުމުގެ ބޭނުމަކީވެސް ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ބޮޑުސުވާލެކެވެ. އަދިގައިމުވެސް އަޅުގަޑަށް ޖަވާބުދިނުން ދަތި ސުވާލެކެވެ. މިފަދަޖަވާބެއް ދެއްވޭނީ މިދާއިރާގެ ފަންނީ ބޭފުޅަކަށްކަން ޔަގީނެވެ. އެހެންވިޔަސް އަމިއްލަ ސިކުޑިން ވިސްނާލުމުން ފެންނައެއްޗަކާއި ވަށައިގެން ތާއަބަދު ހިގަމުންދާ ކަންތައްތަކެއް ހާމަކޮށްލެވިދާނެތާއެވެ! ޖަންގަލީގައި ދިރިއުޅޭ ވަލުޖަނަވާރާއި، އިންސާނާ ދިރިމިއުޅޭ ވެށްޓާއި ތަފާތުތަކެއް ބޭއްވުމަށް ބާރުއަޅާ އެކައްޗަކީ ހަމަގައިމުވެސް މިބުނެވުނު ގާނޫނެވެ. އެހެނީ، ކިތަންމެ ފުރިހަމަ ސިކުޑިއެއް ﷲ ތަޢާލާ އޭނާއަށް ދެއްވާފައިވިޔަސް، އަދި ފިޠްރަތުން ހެއޮނުބައި ވަކިކޮށް ދެނެގަތުމުގެބާރު އިންސާނާއަށް ލިބިދީފައިވިޔަސް، އޭނާ ތަބާވާންޖެހޭ ވަކިހަމަތަކަކާއި އުޞޫލުތަކެއް ނެތިއްޖެނަމަ، އިންސާނާގެ ވެށްޓާއި ޖަންގަލީގެ މާހައުލާއި ކުޑަވެސް ތަފާތުކަމެއްނެތި ހިގައިދާނެއެވެ. [އިތުރު ތަފްސީލް »]

→ 1 ހިޔާލު ލިޔުން

ނަޝީދު ގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެވިއްޖެއެވެ. ދީންހިފާ ޙިމާޔަތްވެސް ކޮށްފިއެވެ. އެކަމަކު ރައްޔިތުންގެ އުނގަށްލައިދިން ކަމުގައިބުނާ ގައުމު މިދަނީ ކޮންދިމާލަކަށް ހެއްޔެވެ!

ޖުލައި 6, 2013 ·

30 އަހަރަށް ދެމިގެންދިޔަ ނަމޫނާ ދީމިކްރާތީ އަށް ނިމުމެއްއައީ ފުރާނަ އަތްމައްޗަށް ލައިގެން ބަޔަކުކުރި މިންނެތް މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. ޖާނާއި، މާލާއި، ފުރާނައަށް ގެއްލުން ލިބެމުންދިއުމާއެކުވެސް، ކެރިގެން އަނިޔާއާއި ކުރިމަތިލާ، މިކަމުގައި ނަތީޖާނެރުނީ ވަކިބަޔަކު ނަމަވެސް މިލޭބަލް ނުޖަހާ ހަމައެކަކުވެސް މިއަދަކުނެތެވެ. ނޮވެމްބަރ 3 ގައި ދޮންނަމެޝިން ފޮށްޓަކަށް އެރިވަޑައިގެން ތުރުތުރު އަޅައަޅާއޮތް ބޭފުޅާވެސް މިއަދު، އެ ޢުދުވާނުން ޤައުމު ސަލާމަތްކުރެއްވިކަމުގެ މެޑަލްޖައްސަވާ ޣާޒިއެއްކަމުގައި ދެއްކެވުމަށް ގެންދަވަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ.

ރައްޔިތުމީހާއަށް، އޭނާބޭނުންވާ ‘ކާފެއް’ ޖެހޭގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ރިއާސީ އިންތިޚާބަށްފަހު، ރައީސް ނަޝީދު ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ، ހެއޮވެރިކަމެއް ކުރައްވަން ފެށްޓެވިއެވެ. މިއާއެކު މިގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް، ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވައެއް، ދެން މިލެވުނީ ކަމުގައި ރައްޔިތުން ހީކުރިއެވެ. އެހެންނަސް، ގޮށްމުށުގައިއޮތް ބާރާއި، ގައުމުގެ މާލިއްޔާ އަތުންބީވެދިއުމުން، ބަޔަކު އަވަސްވެގަތީ ކޮންމެގޮތަކުންވިޔަސް، ވެރިކަން އަބުރާ ފޭރިގަތުމުގެ މަގުޗާޓްތައް ކުރެހުމާއިގެންނެވެ. [އިތުރު ތަފްސީލް »]

→ 1 ހިޔާލު ލިޔުން

ސަޙީހު މުސްލިމްގެ، ޝޭޚް ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު ގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ނިކުމެއްޖެ

ޖޫން 24, 2013 ·

ދީނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ސައްޙަ ހަދީޘްތަކާއި، ނަމާދުގެކަންކަން އޮޅުންފިލުއްވާ ދެއްވުމަށް، އައްޝައިޚް ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ ތެރެއިން، އޭނާ އަލަށް ނެރުއްވާ 3 ފޮތެއް، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރޭގައި ނެރުއްވައި ދެއްވައިފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުއޮތީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ހޯލްގައި ރޭ 9 ޖެހިއިރުއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އޮނަރަބްލް އަބްދުﷲ ޝާހިދުއާއި، މަޖލިހުގެ ގިނަޢަދަދެއްގެ މެމްބަރުންނާއި، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާއި އަދިވެސް ވަރަށްގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

ރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ސަޙީހު މުސްލިމްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ އާއި ޝަރަޙަ 2ވަނަބައި ނެރުއްވާ ދެއްވީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެވެ. ނަމާދު ކުރާނީ ކިހިނެތް މިފޮތުގެ ތިންވަނަބައި ނެރެދެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދުއެވެ. މިފޮތުގެ ދެވަނަ ޢަދަދު ނެރެދެއްވީ ޑރ. ޢަބްދުލް މަޖީފު ޢަބްދުލް ބާރީ އެވެ. މިޖަލްސާގައި ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ ދީނީ ހެޔޮލަފާ ނަސޭހަތް ދެއްވާއިރު އިތުރު ފައިދާއެއް ހިމެނިގެންނުވާނެ ކަމަށާއި އެކަމުގައި ބަޔާންކޮށް ދެއްވަންވާނީ، ދީނުގައި އޮންނަގޮތްކަމަށާއި، ސިޔާސީ ވަކިފިކުރަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް ނޫންކަމަށެވެ. އިތުރު ތަފްޞީލް

→ 1 ހިޔާލު ޚަބަރު

“ދެޔޯގެ ކުޅިވަރު” އައްޑޫގައި!

ޖޫން 24, 2013 ·

” އައްޑުއަތޮޅުގެ ދިރުމާއި ފެށުން އަދި އާބާދުވުން! ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ އެއްގެ ގޮތުގައި ދެކުނުގެ މުސްކުޅިންގެ ފަރާތުން ވާރުތަވަމުން އަންނަ މިޙާދިސާ އަށް، ފަހުގެ ޖީލުތަކުގެ ބޯރިހުމަކަށް ވެފައިވަނީ ކީއްވެގެންބާވައެވެ؟ ކޮންމެއަކަސް މީއީ، ހަނދާނުން ފޮހެލާ ދޫކޮށް ނުލެވޭ އަދި ދިރާސާ ކުރަން ޖެހޭ ތާރީޚީ ކާރިޘާ އެއްކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ފަރުދުން ދެކޭއިރު، މިއީ، އައްޑުއަތޮޅާ ގުޅިފައިވާ މުހިއްމު، ކަމުގެ ޙަގީގަތް އެގިފައިނުވާ ކަމެކެވެ.”
************************

- އިބްރާހިމް ފިރާޤް -
މިކާރިޘާ ހިގިކަމަށް މަޝްހޫރު ވެފައިވާ ސަރަޙައްދު ކަމަށް ބުނެވޭ ‘ކަށްބޯހެރަ’ ސަރަޙައްދަކީ މިހާރުވެސް ފަޅުރަށެއްގެ ގޮތުގައިއޮތް އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ އިރު އުތުރުން ރަށާއި އެއްފަޅުގައި، ކައިރީގައިވާ ކުޑަ ފަޅުރަށެކެވެ. މިރަށުގެ ދިގުމިނުގައި 50 މީޓަރ ހުންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި ފުޅާމިނުގައި 10 މީޓަރ ހުރިއިރު ދިޔަވަރު ބޮޑުވެގެން އަންނައިރު ރަށުގައި ހެދިފައިވާ ރުށްގަސް ސީދާ މޫދުގެ ތެރެއިން އަރާފައިވާ ކަމަށް ދައްކައެވެ. ހިކިދިޔައިގައި މިރަށަށް ނުތެމި ދިޔުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަކަމަކަށް ވާއިރު އުރަހަ ފަށުގެ ކައިރީ ގައި ވާ ކިސަޑުގެ ސަބަބުން ހިސާބަކަށް އުދަގޫ ވިޔަސް ކަށްބޮލެއްގައި ފައި ޖެހިއްޖެނަމަ ބިރުވެރި ކަން ހިތަށް ވަދެގެންދެއެވެ. [އިތުރު ތަފްސީލް »]

→ 0 ހިޔާލު އައްޑުއަތޮޅު